Dutch Akita/Shiba Club - Nippon Inu
Championship Clubshow / Kampioenschaps Clubmatch 2016

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Jaklho Shiba Inu

GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands

Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: