Eiichi Go Av Enerhaugen
 

Vader: Ch. Jaklho Keep A Song In Your Heart

Moeder: Ch. Eriko No Noriko Go Av Enerhaugen

Fokker: Christen Lang, "Av Enerhaugen" Shiba's

Eig.: Annette Dürr & Christen Lang (N.)


 

Jaklho Shiba Inu

GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands

Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: