Seiryu Go Niigata Kiyosatosow
"SUMO"

August 18, 1997  -  April 17, 2012