Amsterdam -  de Eéndaagse 2013


Geert Jan Wagemans & Jaklho Keep A Song In Your Heart - BOB                                               Janny Enthoven & Mara-Shimas Mami Reifujin - BOS
          Mr. Erwin MandersJaklho Keep A Song In Your Heart - BOB


 

Jaklho Shiba Inu

GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands

Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: