N.V.A.I.
Championship Clubshow / Kampioenschaps Clubmatch
2011-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the 10 Shiba puppies that were entered, Mrs. Elly Wijenborg-Weggemans chose
Keeper as Best Puppy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mrs. Annette Wijnsouw awarding Keeper Best Puppy In Show        

 

 

 

 

 

 

Jaklho Shiba Inu

GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands

Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: