Dutch Akita/Shiba Club - N.V.A.I.
Championship Clubshow / Kampioenschaps Clubmatch 2015

 

 

 

   

Jaklho A World Of Our Own

 

 

 

Ch. Jaklho Keep A Song In Your Heart

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaklho I'll Never Find Another You

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaklho Shiba Inu

GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands

Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail: